Opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis of traumatische ervaring

Jij, als medewerker in de zorgsector kan bij het uitoefenen van je beroep te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen of een traumatische ervaring. Dit zijn gebeurtenissen die dermate indringend zijn, dat je er in het dagelijks functioneren en welbevinden door ontregeld kunt raken.

Wat als een schokkende of traumatische gebeurtenis wordt ervaren, is per persoon verschillend. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn:

  • privé of op het werk gebeuren er zaken die je verstoren/je boven gemiddeld raken;
  • (verbale) bedreiging en/of (seksuele) intimidatie;
  • lichamelijk letsel als gevolg van agressie;
  • overlijden van de patiënt (eventueel door een onnatuurlijke doodsoorzaak);
  • mogelijke besmetting met bijvoorbeeld het hepatitis- of HIV-virus;
  • een (ernstige) fout of nalatigheid in het beroepsmatig handelen;
  • getuige zijn van/betrokken zijn bij een gebeurtenis die als schokkend wordt ervaren;
  • maar het kan voor jou ook wat anders zijn.

Bij wie kan je terecht?

Allereerst kan je terecht bij je leidinggevende. Zij/hij heeft de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de opvang en nazorg. De eerste opvang dient binnen 24 uur plaats te vinden en kan gedaan worden door de leidinggevende zelf of door een collega. Je leidinggevende en collega(‘s) steunen je net als de andere hulpverleners die er in het Haga voor je zijn. Waar de ondersteuning uit bestaat is afhankelijk van de vraag en jouw wens. Sommige mensen zoeken naar een verklaring of hebben behoefte aan inzicht. Andere mensen hebben de behoefte hun verhaal te vertellen. En weer anderen hebben er baat bij om gewezen te worden op de op langere termijn positieve effecten van een nare gebeurtenis. Je kan er van uit gaan dat alle interne deskundigen weten wie welke vorm van opvang aanbiedt, en dat ze op basis van eigen expertise doorverwijzen naar een andere deskundige(n) als de (ontwikkeling in de) hulpvraag of problematiek daartoe aanleiding geeft.

Het HagaZiekenhuis biedt jou diverse mogelijkheden voor adequate opvang en nazorg. We verwachten van jou dat je (in het kader van persoonlijk leiderschap) hulp vraagt als je merkt dat je dat nodig hebt en dat je meewerkt aan de aangeboden nazorg. Realiseer je dat je een normale reactie (hoe vervelend ook) op een abnormale situatie hebt en dat jij niet alleen staat.

Je kan hier meer over lezen in Adviezen en tips voor medewerkers bij de opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis/ traumatische ervaring”, klik op de link om het op Iprova te openen. In dit document staan ook alle vormen van opvang met een toelichting en informatie over hoe je er mee in contact komt.

Voor leidinggevenden is er een procedure ‘Opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis of traumatische ervaring’. Hierin staat duidelijke informatie over de opvang van de medewerker en de te volgen procedure.

Vragen?
Als je vragen hierover hebt, mail dan naar arbo-preventie@hagaziekenhuis.nl.